Category: Tin trong Huyện

Nhiệm kỳ 2006 – 2010, Hội Khuyến học huyện Ninh Giang đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển sự nghiệp “trồng người”, đẩy mạnh xã hội hoá công tác giáo dục ở địa phương. Xác định rõ công tác xây dựng  tổ chức hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng…