Kế hoạch đánh giá nội bộ Mô hình khung huyện Ninh Giang theo tiêu chuẩn ISO9001:2008

Nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang. Ban chỉ đạo Mô hình khung của huyện lập kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2013 như sau:

Nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang. Ban chỉ đạo Mô hình khung của huyện lập kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2013 như sau:

1. Nội dung đánh giá:

Đánh giá việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, đơn vị thực hiện mô hình khung huyện Ninh Giang nhằm chỉ ra những điểm không phù hợp trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình áp dụng. Từ đó có hướng khắc phục những quy trình, thủ tục hành chính không phù hợp trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Đảm bảo việc áp dụng các quy trình, thủ tục hành chính tại các phòng ban, đơn vị theo đúng trình tự các bước xử lý công việc mà bộ thủ tục hành chính của huyện đã ban hành.

2. Đối tượng đánh giá:

– Tất cả các đơn vị, phòng ban chuyên môn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thuộc Uỷ ban nhân dân huyện

– Các hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Mô hình khung tại huyện.

3. Tổ chức thực hiện

– Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện Ninh Giang là đơn vị chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc đánh giá nội bộ tại các phòng ban, đơn vị thực hiện mô hình khung tại huyện. Ban chỉ đạo MHK có trách nhiệm tự rà soát đánh giá công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng ban, đơn vị, và lập báo cáo tổng kết sau khi việc đánh giá nội bộ của các phòng ban, đơn vị kết thúc.

– Các phòng ban, đơn vị chuyên môn thực hiện Mô hình khung tại huyện có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo rà soát lại các quy trình, thủ tục hành chính mà đơn vị mình xây dựng và áp dụng tại đơn vị.

– Việc đánh giá nội bộ của các phòng ban đơn vị chuyên môn được thực hiện đánh giá chéo giữa các đơn vị nhằm đảm bảo khách quan, trung thực  cụ thể như sau:

+ Từ ngày 9 – 10/5/2013:  Phòng Tài nguyên & Môi trường ßà Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

+ Từ ngày 13 – 14/5/2013 Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội ßà Phòng Nội vụ

+ Từ ngày 15 – 16/5/2013 Phòng Văn hoá và Thông tin ßà Phòng Giáo dục & Đào tạo.

+ Từ ngày 16 – 17/5/2013 Phòng Tư pháp ßàThanh tra huyện

+ Từ ngày 20 – 21/5/2013 Phòng Tài chính – Kế hoạch  ßàPhòng Nông nghiệp &PTNT

+ Từ ngày 22 – 23/5/2013 Văn phòng HĐND&UBND ßà Phòng Y tế

– Văn phòng HĐND& UBND huyện bố trí phòng họp khi có yêu cầu.

4. Thời gian thực hiện:

– Từ ngày 9 đến 23 tháng 5 năm 2013 tiến hành đánh giá.

– Từ ngày 27 đến 30 tháng 5 năm 2013 lập báo cáo đánh giá nội bộ.

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ của Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện Ninh Giang. Các phòng ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo MHK thực hiện tốt các nhiệm vụ BCĐ đã đề ra. Đảm bảo cả về thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc trong công tác đánh giá việc áp dụng các quy trình thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình xây dựng.